We love music!

Naszą specjalnością są domówki.

Gramy starą muzę od lat '60 zaczynając

poprzez lata '70, '80, nasze ukochane'90,

okraszając je najlepszymi hitami dzisiejszych list przebojów.

NASZE IMPREZY

Urodziny

Walentynki

Kicz Party

Sylwester

KONTAKT

Tel: +48 728 283 977

Email: kontakt@starastolarnia.com

Sikorskiego 345, Łomża

Wyślij sms-a, jeżeli nie możesz się do nas dodzwonić . Oddzwonimy na pewno.


Polub nas na Facebook'u


TU NAS ZNAJDZIESZ:

Regulamin Klubu Stara Stolarnia

1. Osoby przebywające na terenie klubu zobowiązane są zachowywać się w sposób kulturalny oraz niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych w klubie jak również wszelkiemu dobru chronionego prawem.
2. Osoby uczestniczące w imprezie w klubie, mając na uwadze bezpieczeństwo innych uczestników imprezy zobowiązane są przestrzegać regulamin dyskoteki, a w szczególności:
a) zachowywać się w sposób kulturalny wobec personelu klubu oraz innych uczestników imprezy, w przeciwnym przypadku zostaną poproszone o opuszczenie Klubu,
b) w każdym przypadku reagować na prośby oraz polecenia personelu, w szczególności, gdy w grę chodzi ochrona mienia lub bezpieczeństwo uczestników imprezy
c) bezwzględnie stosować się do poleceń Menadżera Klubu, Pracowników Porządkowych oraz Pracowników Ochrony Klubu „Stara Stolarnia”.
3. Osobom przebywającym w dyskotece zabrania się w wnoszenia na jej teren:
a) Broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, które mogą zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających w klubie.
b) Napojów alkoholowych,
c) Środków odurzających lub substancji psychotropowych.
d) Innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla Klubu oraz jego Gości.
4. Zgody na wejście na do Klubu udziela Selekcjoner lub Menadżer Klubu. Zgoda ta może być cofnięta w każdej chwili z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa lub ochrony innych dóbr w szczególności wobec osób, które nie stosują się do zasad niniejszego regulaminu. Zgoda taka może zostać cofnięta lub nieudzielona także wtedy, gdy dana osoba zarezerwowała wcześniej stolik w Klubie. Selekcjoner nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu lub cofnięcia zgody wstępu.
5. Służby porządkowe dyskoteki, pracownicy ochrony uprawnieni są do:
a) Sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie dyskoteki,
b) Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) Przeglądania zawartości bagażu, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą cytowane wyżej zakazane lub niebezpieczne przedmioty,
d) W przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na terenie dyskoteki albo zakłócania przez te osoby porządku, wezwania ich do opuszczenia dyskoteki,
e) Ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego prawem mienia.
6. Czynności wymienione w pkt.5 wykonane będą w sposób stanowczy mając na uwadze zagwarantowanie bezpieczeństwa współuczestników imprezy oraz pracowników Klubu.
7. Wnoszenie do Klubu i korzystanie w trakcie imprezy z aparatów fotograficznych, kamer lub innych urządzeń audio-video jest zabronione bez zezwolenia kierownictwa klubu.
8. Służby porządkowe dyskoteki, pracownicy ochrony zobowiązani są:
a) nie wpuszczać na teren dyskoteki:
• Osób, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową oraz zobowiązująca do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem kary pozbawienia wolności wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dn. 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35. Poz. 228. Z 1992r. Ni’ 24 poz. 101 i z 1995r. Nr S9 poz. 443)
• Osób odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa w pkc. 5
b) usunąć z terenu dyskoteki osoby, które swoim zachowaniem zakłócają imprezę.
9. Każda osoba, która dopuści się wykroczenia lub przestępstwa, pociągnięta zostanie do odpowiedzialności karnej.
10. Kierownictwo klubu zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu dyskoteki przez służby porządkowe, pracowników ochrony lub policję każdej osoby niestosującej się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie dyskoteki jest lub mogłaby z różnych powodów być interpretowana, jako źródło zagrożenia.
11. Każda osoba przebywająca na terenie klubu, wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na stronach klubu oraz w innych materiałach promocyjnych, bez możliwości ingerencji w jego formę.
12. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
13.Osoby wchodzące na teren dyskoteki mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegać przepisów porządkowych dotyczących funkcjonowania Klubu. Wejście na teren dyskoteki oznacza automatyczną i bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.
14. Prawo do interpretowania wyżej przedstawionego regulaminu posiadają wyłącznie właściciel i/lub menadżer Klubu „Stara Stolarnia”.

Zespół Starej Stolarni